Radio i Ysgolion

Tybed os oes ‘na gyflwynwyr, cynhyrchwyr a thechnegwyr yn eich ysgol chi? Beth am orsaf radio barhaol lle caiff disgyblion y cyfle i brofi eu sgiliau darlledu yn fyw amser cinio, ar ôl ysgol, neu efallai, yn ystod digwyddiadau arbennig a gynigir gan yr ysgol?  Mae nifer cynyddol o athrawon yn gweld y manteision o ddefnyddio gorsafoedd radio er mwyn hybu defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith disgyblion.  Mae Stiwdiobox yn arbenigo mewn creu a gosod gorsafeodd radio er mwyn cynnig cyfleoedd arbennig i ddisgyblion ddarlledu’n fyw ar draws systemau sain mewnol, boed hynny o fewn y neuadd, coridorau, ystafelloedd dysgu neu hyd yn oed yn yr awyr agored!  Mae’r pecynnau’n cynnwys offer stiwdio o’r radd flaenaf ynghyd â gweithdy arbennig ar gyfer y defnyddwyr.

“Mae Radio Cwl Cefn Coch yn mynd o nerth i nerth ac mae ein dyled a’n diolch i Stiwdiobox. Mae darlledu rhaglen radio ddyddiol Gymraeg yn yr ysgol yn gyfrwng gwych i hyrwyddo’r Cwricwlwm Cymreig a’r iaith Gymraeg. Mae’r plant yn dewis caneuon cyfoes Cymraeg i’w chwarae ac o ganlyniad yn dod i wybod a dysgu am y sin roc Gymraeg sy’n rhan o’n diwylliant fel Cymry. Maent hefyd yn gyfrifol am greu rhaglenni amrywiol sy’n cael eu darlledu’n fyw yn ddyddiol ac sydd yn rhoi sylw i ddigwyddiadau’r ysgol, cyfarchion penblwydd i bob disgybl yn ei dro, newyddion lleol, cenedlaethol a byd eang.Cant hefyd gyfle gwych i gyfweld trigolion lleol, cyd-ddisgyblion a rhai o enwogion Cymru. Ni fyddwn fel ysgol wedi gallu gwireddu’r weledigaeth yma heb gefnogaeth gwasanaeth Stiwdiobox.”

Mr Rhys Glyn Pennaeth, Ysgol Cefn Coch Penrhyndeudraeth